Disclaimer

1.1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder (i) ‘wij’ of ‘ons’: Logi-Cal BVBA, 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6, Tel: +32/(0)474/92.79.01, BTW: BE 0649.860.309, privacy@bouw-energie.be ; (ii) ‘Website’: bouw-energie.be/bati-energie.be en afgeleiden, door Logi-Cal BVBA ontwikkeld en beheerd; en (iii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Website.


1.2. Toegang tot de Website

De toegang tot de informatie op de Website is gratis. De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden hebt aanvaard en deze strikt zult naleven. Wij kunnen deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.


1.3. Informatie op de Website

Wij beheren de Website en passen ze voortdurend aan teneinde u de meest recente informatie te verschaffen. Wij beogen u zo goed mogelijk via de Website te informeren.

Indien onjuiste informatie op de Website zou worden gepubliceerd, zullen wij alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd.

Door het louter raadplegen van de Website worden wij tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van ons nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen enz.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.


1.4. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan ons te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, die in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend. Deep linking is verboden.

De Website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan ons, hetzij totaal onafhankelijk zijn van ons. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van u aangebracht. Wij controleren (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra wij met zekerheid kennis hebben van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van ons overeenstemt, zullen wij de hyperlink naar deze website verwijderen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van de hyperlink naar de desbetreffende website.


1.5. Intellectuele eigendomsrechten

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, onze maatschappelijke naam en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe onze intellectuele eigendomsrechten en/of die van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag u, zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming, informatie van deze Website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. Wij machtigen u eveneens om de gegevens van de Website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

Wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te treffen die wij doeltreffend achten teneinde de aantasting van onze intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.


1.6. Aansprakelijkheid

Door de Website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op ons betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld.

Door de Website te bezoeken, aanvaardt u om alle risico‘s verbonden aan het gebruik van de Website op u te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan uw computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Wij wijzen tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de Website.


1.7. Veiligheid van de Website

Teneinde de veiligheid van de Website te waarborgen, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de Website zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.


1.8. Toepasselijk recht

Vermits u door uw bezoek aan de Website onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt valt.Privacyverklaring


In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: Logi-Cal BVBA, 3500 Hasselt, Spel-vojestraat 6, Tel: +32 (0) 474 92 79 01, BTW: BE 0649.860.309, bouw-energie.be/bati-energie.be en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online platform.


2.1. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden ge-identificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrou-welijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.


2.2. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Vertrouwelijke verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: gebruikers bouw-energie.be/bati-energie.be, klanten, klantcontactpersonen, etc). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

Persoonsgegevens Rechtsgrond Doeleinde
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres Wettelijke verplichting Beheer van klantendossiers
Naam, voornaam, adres, e-mailadres Wettelijke verplichting Uitsturen van facturen
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren
E-mailadres Toestemming van de betrokkene Voorzien van informatieve nieuwsberichten

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

Tevens stemt de betrokkene er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan volgende ontvangers binnen de Europese Economische Ruimte:

 • Combell nv (webhosting)
 • Google (Analytics)
 • Aliplast
 • Atlantic
 • Begetube
 • Belisol
 • Duco
 • Futech
 • Knauf
 • Kömmerling
 • Kwadro
 • Mastertherm
 • Recticel
 • Renson
 • Reynaers Aluminium
 • Rockwool
 • Sapa
 • Schüco
 • Ubbink
 • Unilin
 • Vasco
 • Ventilair Group
 • Viessmann
 • Wienerberger
 • Winsol
 • Zehnder
 • Ytong

Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien de betrokkene niet wenst dat de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden en de verwerking louter is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene zich hiertegen verzetten op elk ogenblik middels zijn recht op bezwaar of zijn recht op gegevenswissing.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij ons bedraagt 2 jaar. Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. De persoonsgegevens verwerkt voor personeelsbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en sociale wetgeving). Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wenst te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.


2.3. Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:
Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via het e-mailadres privacy@bouw-energie.be hetzij via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.Cookieverklaring

3.1. Het opslaan van cookies

Wij streven ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze websites worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze websites aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.


3.2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden om cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek op onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browserinstellingen vindt u op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van uw internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.


3.3. Welke cookies gebruiken wij?

Op onze websites worden sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten) gebruikt voor de volgende doeleinden: Processen: Procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.
Voorkeuren: Dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.
Beveiliging: De beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde websites.
Reclame: De reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op u door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals het soort websites dat u bezocht, keuzes die door u op websites gemaakt worden, etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen.
Prestaties: De prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina’s die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd (met behulp van Google Analytics) voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) downloaden en installeren.Contact

4.1. Nog vragen?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres privacy@bouw-energie.be hetzij de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.Algemene voorwaarden Logi-Cal bvba

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons (Logi-Cal bvba, 3500 Hasselt, Spelvojestraat 6, gekend onder ondernemingsnummer 0649.860.309, bouw-energie.be/bati-energie.be en afgeleiden) en onze klanten, voor zover er niet van wordt afgeweken bij bijzondere voorwaarden of afzonderlijke overeenkomsten die schriftelijk zijn aangegaan en onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant door de enkele bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Deze laatste voorwaarden binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via onze website.


1. Prijslijsten, offertes en bestellingen

Al onze prijslijsten, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor ons. Offertes worden verbindend voor ons en klant na schriftelijk aanvaarding van de offerte door de klant. Onze prijslijsten kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt ons slechts na schriftelijke aanvaarding ervan. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding.


2. Opleveringstermijnen

De opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de dienstverlening geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om partiële diensten te verrichten. De gedeeltelijke uitvoering van een opdracht kan de weigering tot betaling van de gepresteerde diensten niet rechtvaardigen.


3. Prijs en betaling

De bestelling of opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de door de klant aanvaarde offerte. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door ons vermelde prijzen exclusief BTW.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bankrekening zoals vermeld op de factuur. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten worden aangerekend van 10% per jaar. Bovendien zal een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 1.500 EUR, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling zijn wij tevens gerechtigd om onze dienstverlening op te schorten tot gehele betaling van de factuur. De door ons in het kader van onze dienstverlening geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling.


4. Ontbinding

Wij hebben het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; of (v) indien wij goede redenen hebben om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens ons zal nakomen.

In geval van ontbinding behouden wij ons tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden al onze vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.


5. Klachten

Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons schriftelijk meegedeeld te worden binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur. Na verloop van deze termijn worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. De gedeeltelijke betaling zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de gehele factuur.

De klant verbindt zich ertoe om onmiddellijk te onderzoeken of de kwaliteit van de geleverde dienst overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele klachten betreffende niet-conforme dienstverlening dienen ons schriftelijk binnen de 10 dagen na voltooiing van de dienstverlening te worden gemeld. Na verloop van deze termijn wordt de dienstverlening beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud en zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Een klacht rechtvaardigt geen schorsing van betaling.


6. Intellectuele eigendom

Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten eigendom van ons en worden deze in geen geval aan de klant overgedragen.


7. Exclusiviteit

Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, bestaat er geen exclusiviteit tussen ons en de klant. Wij kunnen de producten en diensten waarop de overeenkomst van toepassing is steeds verkopen aan derde partijen. Wij respecteren hierbij steeds de correcte en loyale uitvoering ten aanzien van de klant.


8. Verwerking van persoonsgegevens

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbinden wij ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De privacy- en cookieverklaring is steeds beschikbaar en consulteerbaar via onze website.


9. Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen onder deze algemene voorwaarden middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn wij niet aansprakelijk.

Ingeval wij aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Ingeval van overmacht worden onze verplichtingen opgeschort en zijn wij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant. Overmacht in hoofde van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.