E-peil

De eis voor het E-peil bij nieuwbouw woningen daalt voor alle bouwaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2018 naar Emax 40 (wanneer er voldoende hernieuwbare energie in de woning wordt opgewekt). Dit impliceert een daling van 10 punten in de EPB-berekeningen in vergelijking met 2017.

En wat brengt de toekomst? Een nieuwbouw woning aangevraagd vanaf 2021 moet voldoen aan een Emax 30 of lager. Dit is Bijna-EnergieNeutraal bouwen of het BEN-peil. Wanneer nu reeds een E30 of zelfs E20 behaald kan worden, is het mogelijk een korting op de onroerende voorheffing te bekomen. Meer details over deze korting kan je hier vinden.

Moeten we hiervoor bijkomende investeringen voorzien? Niet altijd. In veel gevallen wordt de EPB berekening niet gedetailleerd genoeg ingevuld en kan er door dit wel te doen heel wat E-peil punten bespaard worden.

In deze blogpost bespreken we zowel de maatregelen waarvoor een investering nodig is als de manieren waarop het E-peil verlaagd kan worden door de EPB berekening gedetailleerder in te vullen.

Manieren Te verwachten daling in E-peil (indicatief)
1 Uitvoeren blowerdoor test 7 - 10 E-peil punten
2 Zonwerend glas, schaduw en zonwering 1 - 5 E-peil punten
(details van de omgeving moet bekend zijn)
3 Gedetailleerd invullen Uw-waardes ramen 2 - 5 E-peil punten
(vooral bij grote glasoppervlaktes)
4 Gedetailleerd invullen opengaande delen 3 - 8 E-peil punten
(afhankelijk van het inbraakrisico en kans op oververhitting in de zomer)
5 Warmtepomp 20 E-peil punten bij bodem/water
10 E-peil punten bij lucht/water
5 E-peil punten bij lucht/lucht
6 Detailgegevens ALLE technieken 2 - 12 E-peil punten
(afhankelijk van de efficiëntie per techniek)
7 Ecodesign of Erp 2 - 5 E-peil punten
8 Ventilatiesysteem D (balans) 2 - 10 E-peil punten
9 PV (fotovoltaïsche panelen) 1 - 1.5 E-peil punten per paneel

Gebouwschil

1. Luchtdichtheid

Een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting na de pleisterwerken kan een eenvoudige manier zijn om het E-peil te verlagen. Als deze meting niet wordt gedaan rekent de EPB software met een luchtdichtheid of v50 waarde van 12 m³/h.m².

Bij een goede opvolging op de werf en extra aandacht voor de doorboringen van de gebouwschil (ramen, vloeren, leidingen) kan een luchtdichtheid van 3 tot 5 m³/h.m² behaald worden. Wanneer bijzondere aandacht en folies worden toegepast, zien we een betere luchtdichtheid van 1 tot 3 m³/h.m² bij veel woningen.

Meestal kan er per punt daling in v50 (of luchtdichtheid in m³/h.m²) een daling van 1 E-punt behaald worden.

2. Zonwerend glas, schaduw en zonwering

In de EPB-berekeningen wordt er een oververhittingsindicator berekend die aangeeft of er een risico op oververhitting in de zomer is. Als dat het geval is gaat men ervan uit dat de gebruiker extra koeling kan plaatsen en hiervoor krijgt men strafpunten op het E-peil. Hoe hoger de berekende oververhittingskans, hoe hoger de toeslag op het E-peil.

Invloed op het E-peil:

  • Oververhittingsindicator onder de 1000 Kh (Kelvin-uur) - geen kans op oververhitting en dus ook geen invloed op het E-peil. Dit komt bijna nooit voor en de meeste huizen hebben een oververhittingsindicator tussen de 3000 en 6000 Kh.
  • Oververhittingsindicator tussen 1000 en 6500 Kh - er is een kans op oververhitting en hierdoor zal het E-peil dus stijgen.
  • Oververhittingsindicator boven de 6500 Kh - er zal oververhitting in de zomer zijn en hierdoor stijgt het E-peil en de bouwheer krijgt ook een boete.

Oplossingen:

  • Werken met zonwerend glas. Glas heeft een g-waarde of ZTA coëfficiënt en voor standaard glas is dit in veel gevallen 0.6 of 60%. Dit wilt zeggen dat 60% van de zonne-energie door het glas binnenvalt en 40% weg geweerkaatst wordt. Zonwerend glas is glas met een g-waarde van 0.5 of lager.
  • EPB rekent standaard met een forfaitaire beschaduwing. Wanneer de schaduw van overstaande en naastgelegen gebouwen, bomen, tuinhuizen, ... gedetailleerd ingevoerd wordt kan dit het E-peil doen dalen. Dit is vrij veel werk, dus in veel gevallen gebeurt dit niet of onvolledig.
  • Elk type zonwering kan zorgen voor een daling van het E-peil. Zonwering aan de buitenzijde van het raam en volledig automatisch bediend, zal de grootste winst opleveren. Maar ook manuele (rol)luiken kunnen zorgen voor een daling.

Hoe hoger de oververhittingsindicator (O), hoe groter de invloed van schaduw en zonwering op het E-peil is.

3. Gedetailleerd invullen Uw-waardes ramen

Gedurende de definitieve offertefase voor het buitenschrijnwerk kunnen gedetailleerde Uw-waardes opgevraagd worden bij de constructeur per raam en/of deur. Standaard worden U-waardes berekend in de EPB met een forfaitair aandeel profiel en glas. De berekende waardes van de constructeur kunnen bij grote glasoppervlaktes bijzonder gunstig zijn voor het E-peil.

4. Gedetailleerd invullen opengaande delen

Zijn opengaande delen in het schrijnwerk aanwezig (draai-kipramen)? In dat geval kan er een aandeel voor passieve koeling of nachtventilatie worden ingerekend in het E-peil. Dit beïnvloedt de kans op oververhitting in de woning aanzienlijk. Wanneer de mogelijkheid wordt voorzien om ramen te openen, zal er een voordeel zijn voor het E-peil. De invloed is opnieuw afhankelijk van de omvang van de oververhittingsindicator, maar meestal kan een grote invloed uitgeoefend worden door opengaande ramen te voorzien in alle slaap- en woonruimten.

Technieken

De keuze van technieken (verwarming en productie van warm tapwater met warmtepomp, fotovoltaïsche panelen, ...) zorgen voor een bijzonder grote impact op het E-peil. Hoe efficiënter de technieken (of hoe energiezuiniger), hoe lager het E-peil. Alle technieken hebben hier invloed: ventilatie, warm tapwater, verwarming, hernieuwbare energie (PV of zonneboiler).

5. Warmtepomp

Afhankelijk van het type warmtepomp is er een daling van 5-20 E-peil punten mogelijk.

6. Detailgegevens

Detailgegevens (vermogen, efficiëntie, isolatie,…) van de technische installaties (toestel, pompen, afstand tappunt tot opwekker) kunnen leiden tot bijkomende daling van het E-peil, voor alle type opwekkers (ketel, warmtepomp, boiler,…).

7. Ecodesign of Erp-gegevens

Ieder toestel op de markt gebracht na 25/09/2015 moet getest zijn volgens de Ecodesign-richtlijn. Als de testgegevens beschikbaar zijn voor de EPB-verslaggever, kan het E-peil beïnvloed worden.

8. Ventilatie

Een mechanische ventilatiesysteem D levert steeds het laagst mogelijke E-peil in EPB als:

  • de aanvoer- en afvoerdebieten volledig in balans worden gebracht,
  • de debieten ingemeten worden en een rapport van de installateur of ventilatieverslaggever mechanische debieten beschikbaar is,
  • een warmteterugwin-unit met hoge efficiëntie wordt toegepast,
  • en de warmteterugwinning een volledige by-pass mogelijk maakt in de zomer

9. PV

PV-panelen of een fotovoltaïsche installatie zal zorgen voor een daling van het E-peil van 1-1.5 E-punt per paneel (afhankelijk van het vermogen van het paneel). Een PV-systeem kan ook na de vergunde werken gedimensioneerd en geplaatst worden.


Opgelet: De E-peil punten zoals weergegeven in deze tekst zijn enkel indicatief en mogen niet veralgemeend worden. De grootte-orde wordt beïnvloed door de andere eigenschappen van de woning (vb. grootte beschermd volume en verliesoppervlakte).

Meer weten?

Ventilatie van gebouwen – Mogelijkheden voor het verlagen van het E-peil:
www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=42&art=3

Ventilatiesystemen – Mogelijkheden tot het verlagen van het E-peil:
www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/ventilatiedocumentverlaageresidentieel.pdf

Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil:
www.energiesparen.be/korting-op-onroerende-voorheffing-voor-nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peilComments

Lander 15:30, 23-04-2018

Bedankt voor de interessante blog! Zijn de tips die jullie aanreiken nodig en toepasbaar in nieuwbouwprojecten als deze ? groeten, Lander

Joris 21:55, 28-04-2018

@ Lander: ja, deze tips gelden zowel voor woningen als voor appartementen (groot en klein).

Maak een comment