Een nieuw regeerakkoord volgens de Vlaamse administratie: toppers en floppers

Terwijl Vlaams formateur Bart De Wever verder gesprekken voert over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, heeft de Vlaamse administratie een voorstel voor regeerakkoord gepubliceerd (ook regeerprogramma genoemd).

De Vlaamse administratie is politiek onafhankelijk en ondersteunt de Vlaamse regering in het voorbereiden, goedkeuren en uitvoeren van beleid. Naar goede gewoonte stelt de Vlaamse administratie een regeerprogramma voor, dat als basis kan dienen voor politieke onderhandelingen. Deze tekst bevat 119 concrete beleidsvoorstellen voor alle relevante domeinen: energie, onderwijs, wonen, mobiliteit, etc. De nieuwe Vlaamse regering is vrij deze voorstellen over te nemen, aan te passen of te negeren.

Wij hebben deze tekst in detail gelezen, en lijsten hieronder de 3 beste en slechtste voorstellen op met betrekking tot klimaat.

Onze toppers


  1. Klimaat als eerste beleidsuitdaging. Het regeerprogramma begint met een overzicht van de belangrijkste uitdagingen voor een nieuwe Vlaamse regering. Een “klimaatintelligente samenleving” is de eerste uitdaging. Sterker zelfs, de eerste zin in de tekst brengt het akkoord van Parijs in herinnering. Het is duidelijk dat de klimaatuitdaging voor de Vlaamse administratie prioritair is.
  2. Koolstofheffing. De Vlaamse administratie stelt voor om fossiele brandstoffen te belasten via een heffing op CO2. Op deze manier worden duurzame technologieën (vb. warmtepompen op groene stroom) interessanter in vergelijking met fossiele technologieën (vb. gasketels). Addertje onder het gras is dat het regeerprogramma vermeld dat Vlaanderen enkel kan handelen “binnen de Vlaamse bevoegdheden”. Bij voorkeur wordt deze CO2-taks dus op Belgisch niveau uitgewerkt.
  3. Verduurzamen van woningbestand. De Vlaamse administratie erkent dat het verduurzamen van onze woningen een van de grootste klimaatuitdagingen is, vooral door de grote traagheid waarmee woningen worden gerenoveerd. Het regeerprogramma stelt voor om fel in te zetten op het verhogen van de renovatiegraad. Daarnaast wordt het slopen van oude woningen en het bouwen van duurzame nieuwe woningen interessanter gemaakt ten opzicht van renovatie.

Onze floppers


  1. Link met Europa (en België). Het regeerprogramma onderschrijft onvoldoende dat de grote lijnen van het klimaat- en energiebeleid op Europees niveau worden bepaald. Europa en België worden slechts 11 keer vermeld in het hoofdstuk over energie. Het is belangrijk dat Vlaanderen zich op diplomatisch vlak ambitieus positioneert in de Europese en Belgische discussie over klimaat- en energiebeleid.
  2. Sociale correcties. Het regeerprogramma vermeldt enkel in algemene bewoordingen dat sociale correcties en energiearmoede moet worden meegenomen in het uittekenen van klimaatbeleid. Er worden geen concrete voorstellen gedaan om een sociaal correct klimaatbeleid te voeren. De beweging van de Gele Hesjes heeft echter aangetoond dat dit een belangrijk aandachtspunt is. Zonder (een gevoel van) sociale rechtvaardigheid is er geen publiek draagvlak voor klimaatbeleid.
  3. Ambitieniveau mag hoger. Ook al bevat het regeerprogramma verschillende goede maatregelen, het ambitieniveau zou nog hoger mogen en zelfs moeten. Zo wordt de ambitie geformuleerd om fossiele brandstoffen voor verwarming in gebouwen volledig uit te faseren tegen 2050. De technologie om dit te doen bestaat echter al, nl. zonneboilers en warmtepompen in combinatie met groene stroom. We kunnen deze doelstelling dus sneller dan 2050 bereiken.

De bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerakkoord is slechts een voorstel. Zoals gezegd is het vrij aan de politieke partijen van de nieuwe meerderheid om dit aan te passen. We zijn alvast benieuwd welke maatregelen gaan worden overgenomen in het finale regeerakkoord.

Het volledige regeerprogramma vind je hier.

In samenwerking met Carbon+Alt+DeleteComments

DirkG 15:04, 03-07-2019

De klimaatuitdaging als prioriteit stellen en een koolstofheffing invoeren zijn geen toppers maar grote floppers! Een sociale correctie voorzien, ook al is deze nog niet uitgewerkt, is geen flopper maar een topper! Enkel het verduurzamen van het woningbestand staat juist bij de toppers en in dat verduurzamen mag de ambitie veel hoger gesteld worden. De ambitie hoger stellen in het uitfaseren van fossiele brandstoffen en in te zetten op hernieuwbare energie zoals zonnepanelen en warmtepompen is een flopper en blijft een flopper. Welke idioot is er nog steeds zo hoogmoedig om nog maar te denken dat de mens het klimaat ooit onder controle zal krijgen? Alle klimaatmaatregelen die nu op de tafels liggen vormen een groter gevaar voor onze toekomst dan het klimaat zelf. Nu is er al sprake van een stroomtekort in de herfst en in de wintermaanden. Met een volledig uitfaseren van fossiele brandstoffen en kernenergie zitten wij in de winters in de kou en in het donker. Zonnepanelen leveren nu al minder op in de wintermaanden dan in de zomermaanden en dat zal zo nog een tijdje blijven. De schade die wordt aangericht met windmolens en met grote zonneparken is nu al enorm, wat zal dat zijn wanneer er nog 1000 keer zoveel windmolens en zonneparken bij komen om aan onze volledige energievraag te beantwoorden. Je brein moet al zeer zwaar aangetast zijn om dat niet in te zien!

Maak een comment